logo
สมัครสมาชิก
ข้อตกลงและเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ - ผู้ใช้ ต้องอ่านก่อนที่จะทำการคัดลอก ติดตั้ง หรือใช้งาน “ชุดคำสั่ง” เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” หมายถึง ข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง ผู้ใช้ กับ ผู้พัฒนา(“บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด”) อย่าดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” จนกว่า คุณ(“ผู้ใช้”) จะได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการอนุญาตให้ใช้งานทั้งหมด(อย่างระมัดระวัง) โดยการคลิก “อ่านเพิ่มเติม” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนั้นๆ (และหากคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานตามข้อกำหนด จงให้ คลิกเลือก “ตกลง”

มีรายละเอียด ดังนี้

1) คำนิยาม(Definitions)
2) การยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน“ชุดคำสั่ง” (Acceptance of License Agreement)
3) เงื่อนไขการใช้งาน(Terms of Use)
4) ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน(Disclaimer of Warranty) (คลิกเพื่อ “อ่านเพิ่มเติม”)

1. คำนิยาม

“ผู้พัฒนา” หมายถึง บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและสร้าง “ชุดคำสั่ง” นี้

“ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้งานประโยชน์จาก “ชุดคำสั่ง” นี้ หรือ ซึ่งได้นำ “ชุดคำสั่ง” นี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใดในทุกกรณี รวมถึง การนำไปเป็น ต้นแบบ ดัดแปลง พัฒนาต่อยอดหรือปรับปรุงเพิ่มเติม เพิ่มสมรรถนะและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์ โดยมิได้รับอนุญาตจาก “ผู้พัฒนา” ด้วย

“ชุดคำสั่ง” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบรหัสต้นฉบับที่ต้องผ่านกระบวนการแปลงเป็น โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไบนารีก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งให้หมายรวมไปถึง คำว่า บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด , ท๊อปเทรดเดอร์ , เครื่องหมายของ บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด และชื่อสินค้าของ บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด ซึ่งปรากฏอยู่ ใน “ชุดคำสั่ง” ใช้เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของ “ชุดคำสั่ง” และหรือเพื่อประโยชน์ของ “ผู้พัฒนา” ที่เจ้าของเครื่องหมายหรือสินค้า และให้หมายรวมถึง บรรดาข้อมูล ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายที่ปรากฏใน “ชุดคำสั่ง” หรือที่ได้รวมเป็น “ชุดคำสั่ง” หรือ โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ นี้ ซึ่งพัฒนาโดย “ผู้พัฒนา” และได้อนุญาตให้ “ผู้ใช้” สามารถ คัดลอก ดาวน์โหลด ไปใช้งานได้ ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตการใช้งานตามที่กำหนด

“เงื่อนไขการใช้” หมายถึง ข้อความบังคับ สำหรับ “ผู้ใช้” รวมไปถึง ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้ประโยชน์จากชุดคำสั่ง

“รหัสต้นฉบับ” หมายถึง “ชุดคำสั่ง” หรือ ข้อมูลต้นฉบับ (Source Code) ที่พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบที่สามารถ นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อได้ โดยทั่วไป ชุดคำสั่ง หรือข้อมูลต้นฉบับ (Source Code) จะเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ รหัสต้นฉบับ

“โปรแกรม MT5” หมายถึง “ชุดคำสั่ง” ที่พัฒนาขึ้นโดย “ผู้พัฒนา” ในการให้บริการเชื่อมต่อกับ ศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย เท่านั้น

2. การยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง”

“ผู้พัฒนา” สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่

“ผู้พัฒนา” เห็นจะเป็นการสมควร โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” ฉบับนี้ อาจมาพร้อมกับ “ชุดคำสั่ง” ผู้ใช้ ตกลงที่จะผูกพันตาม เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” ของ “ผู้พัฒนา” ฉบับนี้ ด้วยการติดตั้ง การทำสำเนา หรือการใช้ “ชุดคำสั่ง” ไม่ว่าโดยทางใด และ หาก “ผู้ใช้” ไม่ตกลง “ผู้ใช้” ต้องไม่ดาวน์โหลด ติดตั้ง ทำสำเนา หรือใช้งาน “ชุดคำสั่ง” นี้ หรือ ลบ “ชุดคำสั่ง” นี้ ออก หากสามารถกระทำได้

3. เงื่อนไขการใช้งาน

“ผู้พัฒนา” ได้พัฒนา “ชุดคำสั่ง” นี้ ขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง สำหรับ การใช้งานส่วนบุคคล โดยมิได้มุ่งเน้นที่ เป็นเชิงพาณิชย์ เพียงประสงค์จะให้ “ผู้ใช้” ได้มีเครื่องมือช่วยเหลือประกอบการใช้งาน ในการพิจารณาส่งคำสั่งซื้อหรือส่งคำสั่งขายผ่านโปรแกรม MT5 ที่พัฒนาและให้บริการ โดย “ผู้พัฒนา” ซึ่ง “ผู้พัฒนา” ยินยอมให้ “ผู้ใช้” สามารถดาวน์โหลด “ชุดคำสั่ง” ไปติดตั้งใช้งานได้แบบฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

3.1 “ผู้ใช้” ต้องเป็นการนำไปใช้งานรวมกับ “โปรแกรม MT5” ที่พัฒนาและให้บริการ โดย “ผู้พัฒนา” เท่านั้น

3.2 “ผู้ใช้” จะต้องไม่ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เช่า ขาย แจกจ่าย ใช้งานสาธารณะ แสดงในงานสาธารณะ หรือถ่าย โอนส่วนหนึ่งส่วนใดของ “ชุดคำสั่ง” โดยผิด เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” ฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “ผู้พัฒนา” ล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งแล้ว และ “ผู้ใช้” ตกลงที่จะป้องกันมิให้มีบุคคลอันใดมาทำการคัดลอก“ชุดคำสั่ง” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้พัฒนา” ล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยชัดแจ้ง ก่อนด้วย

3.3 “ผู้ใช้” จะต้องไม่ทำการแยกรายละเอียด แยกส่วนประกอบ ในลักษณะที่เป็นวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ หรือแยกส่วนประกอบของ “ชุดคำสั่ง” นี้ เว้นแต่เฉพาะเมื่อเป็นการกระทำตามที่ “ผู้พัฒนา” แนะนำหรืออนุญาตเท่านั้น

3.4 เพื่อควบคุมการใช้งาน ดังนั้น สิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานนี้ “ผู้ใช้” อาจต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช้งาน และไม่ว่า โดยทางใด “ผู้ใช้” ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำ “ชุดคำสั่ง” นี้ ไปแจกจ่ายแก่ผู้บุคคลอื่นใด หรือโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตนี้แก่บุคคลอื่นใด ต่อไปได้

3.5 “ชุดคำสั่ง” นี้ อาจมี “ชุดคำสั่ง” หรือซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น ของ ซัพพลายเออร์ ซึ่งอาจถูกระบุและอนุญาตให้ใช้งานตาม “license.txt” หรือไฟล์ “read me” หรือไฟล์ หรือข้อความอื่นๆที่ แนบมาด้วย “ผู้ใช้” งานจะต้องยอมรับในเงื่อนไขและการอนุญาตให้ใช้งานดังกล่าวนั้นๆด้วย

3.6 “ผู้ใช้” จะต้องไม่ลบคำประกาศลิขสิทธิ์ใดๆออกจาก “ชุดคำสั่ง”

3.7 “ผู้พัฒนา” หรือซัพพลายเออร์ ตาม ข้อ 3.5 อาจปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง “ชุดคำสั่ง” นี้ ในเวลาใด เมื่อใด อย่างไร อันมีลักษณะเป็นการ อัพเดต อัพเกรด หรือเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อบกพร่องอย่างใดของ “ชุดคำสั่ง” นี้ รวมถึงการ ยกเลิกการอนุญาตเมื่อใดก็ได้ และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ “ผู้ใช้” ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยุ่กับดุลยพินิจของ “ผู้พัฒนา” แต่ เพียงผู้เดียว

3.8 “ผู้พัฒนา” อาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้งานได้ทุกเมื่อ หากพบว่า “ผู้ใช้” ละเมิด ผิด เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” ฉบับนี้ และ “ผู้ใช้” จะต้องยุติการใช้งานโดยทันทีที่ได้รับแจ้งพร้อมต้องเพิกถอนทำลาย “ชุดคำสั่ง” นี้ ในทันที และหรือส่งคืนสำเนาทั้งหมดของ “ชุดคำสั่ง” ให้แก่ “ผู้พัฒนา”

3.9 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ใน “ชุดคำสั่ง” ถือเป็น สิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวของ “ผู้พัฒนา” ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึง

3.10 สิทธิในข้อมูล ของ “ชุดคำสั่ง” หรือของโปรแกรมซอฟต์แวร์(Software) ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อม และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม(“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นของ “ผู้พัฒนา”ทั้งสิ้น “ผู้พัฒนา” อนุญาต ให้ “ผู้ใช้” ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ “ผู้พัฒนา” ได้ภายในขอบเขตและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” ฉบับนี้ เท่านั้น และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ถือว่า ไม่เคยโอนไปยัง “ผู้ใช้” หรือ บุคคลภายนอกอื่นใด ระหว่างการใช้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นเว้นแต่ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” ฉบับนี้ หาก “ผู้ใช้” นำข้อมูลหรือทรัพย์สินทางปัญญาไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือกระทำการใดๆ ต่อ ข้อมูลหรือทรัพย์สินทางปัญญา ของ “ผู้พัฒนา” โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก “ผู้พัฒนา” ก่อน ให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ “ผู้พัฒนา” และ “ผู้ใช้” ยินยอมให้เบี้ยปรับเสียหายแก่ “ผู้พัฒนา” และหรือซัพพลายเออร์ ที่เสียหาย แล้วแต่กรณี ในจำนวนที่ไม่น้อยกว่าสามเท่าของความเสียหายทั้งโดยตรงและ โดยอ้อมอันสืบเนื่องหรือเนื่องมาจากการละเมิดนั้นๆของ “ผู้ใช้” โดยไม่มีเงื่อนไขข้ออ้างอย่างใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ “ผู้พัฒนา” และหรือซัพพลายเออร์ ที่เสียหาย แล้วแต่กรณี ที่จะยกเลิกการอนุญาตและเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดที่พึงมีตาม กฎหมายเพิ่มเติมเป็นอีกส่วนหนึ่ง (หากมี)

3.11 ในกรณีที่ “ผู้ใช้” ดัดแปลงหรือพัฒนาข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน หรือเพื่อการนำข้อมูลไปให้บริการต่อ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยละเมิดหรือไม่ก็ตาม “ผู้ใช้” ตกลงโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิ์ใดๆในข้อมูลที่ได้ดัดแปลงและหรือพัฒนานั้น ทั้งหมดให้กับ “ผู้พัฒนา” ตลอดไป โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆกับ “ผู้พัฒนา” เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้พิเศษเป็นอย่างอื่น ล่วงหน้า

3.12 หาก “ผู้ใช้” ทราบว่า ผู้รับข้อมูลต่อ หรือ ลูกค้ารายใดของ “ผู้ใช้” กระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาของ “ผู้พัฒนา” “ผู้ใช้” ต้องแจ้งให้ “ผู้พัฒนา” ทราบเพื่อให้ทำการระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเช่นว่านั้นโดย ทันที แต่ “ผู้ใช้” ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆทางกฎหมาย โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรชัดแจ้งจาก “ผู้พัฒนา” ก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ “ผู้ใช้” ไม่แจ้งให้ “ผู้พัฒนา” เพื่อระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ให้นำข้อกำหนดที่ เกี่ยวกับเบี้ยปรับในข้อข้างต้น มาปรับใช้โดยอนุโลม

3.13 เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” ทั้งหมดนี้ จะมีผลใช้บังคับต่อไป แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกหรือได้ สิ้นสุดการใช้งาน “ชุดคำสั่ง” นี้ลงแล้วก็ตาม

3.14 การทดลองใช้ ในบางครั้ง เราหรือบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทนของเรา อาจนำเสนอการทดลองเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือในราคาที่มีส่วนลด (“การทดลองใช้”) เมื่อผ่านการทดลองใช้ จะถือว่าคุณยอมรับใน ข้อกำหนดของข้อเสนอในการต่ออายุอัตโนมัติแบบรายเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

3.15 การชำระเงิน คุณสามารถซื้อการเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการได้โดยตรงจาก Algobit โดย:
● การชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกล่วงหน้ารายเดือน หรือการชำระซ้ำตามช่วงเวลาอื่นที่แจ้งให้คุณทราบก่อนการซื้อ
● การชำระค่าบริการล่วงหน้าที่มอบการเข้าถึงบริการ Algobit ในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง (“ระยะเวลาที่ชำระล่วงหน้า”) อัตราภาษีคำนวณจากข้อมูลที่คุณมอบให้และอัตราที่บังคับใช้ ณ เวลาเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของคุณ

3.16 การเปลี่ยนแปลงราคาและภาษี Algobit อาจเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการ รวมถึงค่าสมัครที่ต้องชำระซ้ำ ระยะเวลาที่ชำระล่วงหน้า (สำหรับช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน) หรือรหัส (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เป็นระยะ และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ ให้คุณทราบล่วงหน้าตามการแจ้งประกาศที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลในการเริ่มต้นการสมัครสมาชิกครั้งถัดไป ตามวันเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา หากคุณใช้บริการ Algobit ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงราคา จะถือว่าคุณได้ยอมรับราคาใหม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้นได้โดยยกเลิกการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล
อัตราภาษีจะอิงตามอัตราที่บังคับใช้ ณ เวลาที่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของคุณ จำนวนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดภาษีของประเทศ

3.17 การต่ออายุและการยกเลิก การชำระเงินให้แก่ Algobit ที่คุณได้ซื้อการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้งาน เว้นเสียแต่คุณยกเลิกการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการก่อนการสิ้นสุดลงของระยะเวลาการสมัครใช้งานปัจจุบัน การยกเลิกจะมีผลหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการสมัครใช้งานปัจจุบัน เราจะไม่ทำการคืนเงิน หรือ เครดิตสำหรับระยะเวลาการสมัครใช้งานบางส่วน

4. ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน(Disclaimer of Warranty)

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม “ผู้พัฒนา” หรือ ซัพพลายเออร์ ที่เกี่ยวข้องกับ “ชุดคำสั่ง” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” ในลักษณะดังนี้

4.1 การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียจากการใช้งาน ข้อมูลสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ความเสียหายทั้ง โดยตรง โดยอ้อมอย่างไรก็ดี รวมถึงความเสียหายที่เป็นอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือ ความเสียหายพิเศษอันใดก็ดี(หากมี) ไม่ว่า “ผู้พัฒนา” หรือ ซัพพลายเออร์ จะเคยแจ้งเกี่ยวกับความ เป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวนั้นไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าในกรณีอย่างใดก็ตาม ความรับผิดชอบสะสมของ “ผู้พัฒนา” หรือ ซัพพลายเออร์ก็ดี ที่มีต่อ “ผู้ใช้” ซึ่งเกิดจาก การอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” นี้

4.2 กรณีเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก ไม่สามารถเข้าถึงระบบ หรือ เนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ใน “ชุดคำสั่ง”(“ความบกพร่อง”) นี้ อันเนื่องมาจาก ความบกพร่อง ของบุคคลหรือทาง อิเล็กทรอนิกส์ “ผู้พัฒนา” ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลในโปรแกรมจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี “ผู้พัฒนา” จะใช้ความพยายามอย่างดี ที่สุด ที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ “ผู้พัฒนา” ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับ หนึ่งทั้งนี้ “ผู้พัฒนา” รวมถึง คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือที่ปรึกษาของ “ผู้พัฒนา” ปฏิเสธความรับผิดใน “ชุดคำสั่ง” ซึ่งรวมถึง เนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ผลของความผิดพลาดหรือ การละเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ “ผู้พัฒนา” ยังไม่รับรองในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ดังกล่าว ด้วย

4.3 “ผู้พัฒนา” ไม่รับรองว่า “ชุดคำสั่ง” นี้ จะปราศจาก ชุดคำสั่ง / โปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหาย ต่อระบบของ “ผู้ใช้” ซึ่งรวมถึง ไวรัส, คอมพิวเตอร์เวิร์ม, โทรจันฮอร์ส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตราย อื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจาก ชุดคำสั่ง/โปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ “ผู้พัฒนา” จะไม่รับผิดต่อความสูญหาย และ/หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการ สื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงการใช้ งาน “ชุดคำสั่ง” นี้

4.4 “ผู้พัฒนา” จะไม่รับผิดใดๆ ต่อ “ผู้ใช้” หรือบุคคลใดๆในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ ใช้หรือสืบเนื่องมาจากการใช้งาน “ชุดคำสั่ง” ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคม หรือจากเหตุประมาท เลิ่นเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่ง ข้อมูลใดๆ

4.5 “ผู้พัฒนา” จะไม่รับผิดต่อ “ผู้ใช้” รวมถึงบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยทางใด โดยเหตุอย่างใด ทั้งในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใดก็ดี ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการ ใช้งาน “ชุดคำสั่ง” หรือที่เกี่ยวกับการใช้งาน “ชุดคำสั่ง” การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจาก ความเชื่อถือในเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน “ชุดคำสั่ง” ที่อนุญาตให้ใช้งานฟรีนี้ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึง การสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่า “ผู้พัฒนา” จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้มาล่วงหน้าแล้วก็ตาม